Pilki immobili

 Kontakt osoba za prodaju
 objekta u Novigradu:
 Milenko Čakalo dipl. ing.

 Adresa:
 ul. Murvi 17, 52466 Novigrad
 tel./fax.:
 +385 52 757 121
 tel.:
 +385 52 757 302
 gsm:
 +385 98 679 678
 e-mail:
 pilki-nekretnine@pu.t-com.hr

Info:

Previous Next
Razgledavanje stanova Kontakt osobe za razgledavanje nekretnina Stanovi se ...
Sniženje cijena 5%! Popust vrijedi za kupce koji uplate ukupno ugovorenu cij...
I.B.Mažuranić Novi objekt za prodaju u naselju Špansko!
Selska S8 - novi objekt Novi objekt za prodaju u Selskoj
Prečko S2-a-novi objekt Novi objekt u Prečkom - Objekt S2a
Selska S - novi objekt Novi objekt za prodaju u Selskoj - Selska S
Lovinčićeva F4 -novi objekt Novi objekt u Lovinčićevoj - Objekt F4
Špansko - Stenjevečki odvojak-F2 -novi objekt Novi objekt u Španskom - Objekt F2
Pula-Premantura-objekt B - novi objekt Novi objekt za prodaju u Puli - Premantura -  objek...

Informacije o građevini:

| Tehnički opis | Lokacija |

Tehnički opis



OPIS ZAHVATA

Ovim projektom planira se građenje stambene zgrade s devet stambenih jedinica. Građevina se nalazi na području k.o. Novigrad u naselju Karpinjan. Predmetna zgrada smještena je na građevnoj čestici u skladu sa Lokacijskom dozvolom.
Građevina smještena je na katastarskoj čestici br. 1577/1 k.o. Novigrad. Građevna čestica je površine 670 m2 . Kolni i pješački prilaz je sa južne strane sa ceste na k.č. 1587. Na građevnoj čestici osigurano je jedanaest parkirnih mjesta grupiranih uz rubove građevne čestice. Parkirnim mjestima smještenim na sjeveru i zapadu građevne čestice pristupa se preko prolaza u prizemlju koji je širine 3,5 metra. Stambena zgrada ima prizemlje i dva kata

U prizemlju su smještene dva stana sa oznakama «A» i «B». Stan oznake «B» ima zaseban ulaz na sjevernoj strani zgrade. Na južnoj strani zgrade je glavni ulaz iz kojeg se pristupa stanu oznake «B». Preko centralno postavljenog unutarnjeg jednokrakog stubišta se pristupa katovima.

Na prvom katu su smještena četiri stana sa oznakama: «C», «D», «E» i «F».

Na drugom katu su tri stana sa oznakama: «G», «H» i «I».

Svi stanovi imaju ispred dnevnog boravka natkrivene loggie ili terase kako bi se riješila pretjerana insolacija dnevnog boravka. Površine i namjene prostorija date su dalje u projektu.
Otvori na građevini smješteni su u skladu sa unutarnjom organizacijom prostora tako da osiguravaju nesmetanu komunikaciju te potrebnu osvijetljenost i prozračenost prostorija. Oni prostori koji nemaju direktan izlaz na pročelja biti će provjetravani putem prisilne ventilacije aksijalnim ventilatorom koji se uključuje po potrebi. Napajanje vodom je iz javnog vodovoda. Priključak građevine na vodovodnu mrežu će se izvesti prema uvjetima iz potvrde za priključenje izdate od strane «Istarski vodovod», Buzet PJ Buje, broj 1-10/638-2007 od 13.06. 2007.

Priključak zgrade na niskonaponsku el. mrežu izvesti će se prema elektroenergetskoj suglasnosti broj 4001107-060614-0011 izdatoj od strane «Hrvatska elektroprivreda» Pogon Buje.Grijanje stambenih prostora predviđa se putem individualnih klima uređaja i elektropanela. U stanovima je ostavljena mogućnost grijanja na plinsko ložište.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda će se izvesti prema uvjetima iz potvrde izdane od strane «6.maj» d.o.o., broj 363-02/06-02/31 od 11. 08 2006. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda planira se u sustav javne kanalizacije. Oborinske vode sa krovova, okoliša se prikupljaju i odvode u upojno - drenažne bunare.

Ogradni zidovi izvode se od čvrstog materijala (kamen ili beton) visine do 1,2 m u kombinaciji sa živom ogradom.

KONSTRUKCIJA

Predmetna zgrada projektirana je sukladno seizmičkim zahtjevima. Nosivi zidovi (vanjski i unutarnji razdjelni između stanova i okolo centralnog stubišta) izvode se u dva okomita smjera. Proračunom je obuhvaćeno i dimenzioniranje armature na krajevima zidova uslijed savijanja (od djelovanja seizmičke sile). Utjecaj torzije zbog nepodudarnosti centra masa i centra krutosti može se zanemariti zbog množine obodnih zidova kojima je povjerena ta rotacija.

Prema statičkom proračunu i geomehaničkom elaboratu temeljenje izvesti na AB temeljnoj ploči debljine 30 cm.

Vanjski zidovi se izvode od šuplje opeke debljine 25 cm koja ima termička svojstva sa markom opeke MO 100 (10) zidanih u produžnom mortu marke MM (50) 5, vanjski zidovi se izoliraju po sistemu «Demit » fasade ukupne debljine 6 cm. Na mjestima uz vertikalne serklaže opečni zidovi se zidaju na preklop.

Serklaži i nadvoji vanjskih zidova su projektirani iz armiranog betona i također izolirani «Demit » fasadom ukupne debljine 6 cm Unutarnji zidovi između stanova su od šuplje opeke debljine 30 cm obostrano ožbukani vapnenom žbukom debljine 2 cm.

Pregradni zidovi izvode se od porolit opeke debljine 10 cm. Zidovi su obostrano ožbukani grubim i finim slojem te oličeni.

Razdjelni zidovi u sanitarnim čvorovima se zidaju kao dupli zidovi od pune opeke debljine zida 12 cm sa zračnim međuprostorom od 30 cm u koji se smještaju instalacije.

Razdjelni zidovi između stanova koji su debljine 20 cm zidaju se šupljom opekom koja ima svojstva zvučne zaštite. Razdjelni zidovi između dvije poluugrađene zgrade se zidaju šupljom opekom debljine 20 cm, između kojih se postavlja sloj ekspandiranog polistirena debljine 5 cm.

Zidovi prema negrijanom stubištu se izvode od šuplje opeke debljine 25 cm koja ima termička svojstva sa markom opeke MO 100 (10) zidanih u produžnom mortu marke MM (50) 5, izolirani toplinskom žbukom debljine 5 cm.

Podna konstrukcija izvodi se kao AB ploča debljine 30 cm na tamponu šljunka od 20 cm, sve to na sloju krupnog vapnenca debljine 40 cm. Podna ploča prekriva se hidroizolacijom (dvoslojna bitumenska traka za zavarivanje V4) iznad koje se izvodi ab estrih debljine 4 cm + 2 cm cementnog morta.

Međukatna ploča iznad negrijanog prostora je projektirana iz ab konstrukcije debljine 18 cm, marke C 25/30, armiranih armaturnim mrežama prema statičkom proračunu, sa plivajućim podom na izolaciji od ekspandiranog polistirena debljine 2 cm i toplinske podizolacije od kombi ploča debljine 6 cm.

Međukatna ploča između prizemlja i kata, te grijanog prvog i drugog kata je projektirana iz ab konstrukcije debljine 18 cm, marke betona C 25/30, armiranog armaturnim mrežama prema statičkom proračunu, sa plivajućim podom na izolaciji od ekspandiranog polistirena debljine 2 cm.

Komunikacija između etaža je omogućena je unutarnjim stubištem. Ovo stubište je armiranobetonsko, sa debljinom stubišnih krakova od 18 cm, odnosno stubišnim podestima debljine 18 cm.
I sve ostale ab konstrukcije (nadvoji,serklaži,stubišta,..), izvode se u betonu C 25/30.

Krovna konstrukcija se izvodi kao klasična drvena konstrukcija. Nagib krovnih ploha je 18°. Pokrov kosog krova je crijep Mediteran. Dio krova na južnoj strani zgrade je ravni krov sa nagibom krova 3%. Završna obrada ovog dijela krova je lim.

DIMNJACI: U stambenoj zgradi su predviđeni dimnjaci po sistemu «SCHIEDEL QUADRO» sa max pet priključaka na jednu vertikalu, sa svijetlim otvorom dimovodnih kanala promjera 18 cm. Ovaj dimnjak je montažni troslojni dimnjak koji se izvodi na gradilištu od međusobno usklađenih elemenata: unutarnja šamotna cijev, izolacija od mineralne vune i nosivi vanjski plašt od lakog betona. Svaki od dimnjaka mora se izvoditi od istovrsnih ili kompatibilnih građevinskih elemenata. Pri montaži dimnjaka na gradilištu, koristiti originalne elemente dimnjaka, kao i pomoćni materijal ( šamotni kit i slično, a što je proizvođač predvidio u svom priručniku ). Ostaviti dilatacionu spojnicu uz zid, koja će se nakon žbukanja pokriti elastičnim kitom. Nadvišenje dimnjaka obzidati, a elemente nad krovom statički osigurati sa 4 željeza na kutovima. U crtežima su određeni položaji dimnjaka. Vratašca za čišćenje su metalna, dvostruka i izolirana. Održavanje dimnjaka znači da su očuvana njegova tehnička svojstva tijekom trajanja građevine, kao i redovno čišćenje uređeno službenom uredbom o čišćenju i održavanju.
Nakon izvođenja dimnjaka nadzorni inženjer mora provjeriti prohodnost izvedenog dimnjaka i usklađenost dimnjaka s obzirom na projekt.

PODNE OBLOGE

Završna obrada poda stubišta su kamene ploče, a ostalim prostorijama keramika ili parket, zavisno od namjene prostora, a kako je već prikazano u tlocrtima. U konstrukciji podova predviđena je postava toplinske/zvučne izolacije.

KROV

Krovište je trostrešno, drveno. Nosivu konstrukciju krovišta čine : drveni rogovi poprečnoga presjeka 10/12 cm postavljeni na međuosnim razmacima od 75 do 80 cm, greda nazidnica poprečnog presjeka 12/12 cm, greda podrožnica poprečnoga presjeka 12/14 cm poduprtih vertikalnim drvenim stupovima poprečnoga presjeka 10/12 cm i grede sljemenjače. Iznad na opisan način izvedene krovne konstrukcije postavlja se daščana oplata na koju se pričvršćuju letve kao podloga hidroizolacijskog sloja, te slijedi završno postavljanje kontraletvi i crijepa.
Termoizolacija se postavlja između rogova.
Nagib krovnih ploha je 18°.
Pokrov kosog krova je crijep «Mediteran».

PROČELJA

Fasadne površine su izolirane i žbukane sistemom «Demit». Vanjska stolarija izvodi se od PVC stolarskih elemenata sa zaokretnim i zaokretno-otklopnim krilima, ostakljenje termopan staklom. Prozori su zaštićeni s griljama izrađenih od aluminija. Staklene površine uz stubište izvesti u sigurnosnom staklu. Krovni prozor koji služi kao pristup krovu, isto tako služi i kao prozor za odimljavanje, koji ima ugrađen elektromotor koji zajedno s kontrolnom jedinicom i senzorom čine sustav za odimljavanje.
Ventilacije i dimnjak iznad krova su obzidane i žbukaju se grubim slojem. Vijenci i strehe izvode se u glatkom natur betonu, sa fasadnim premazom. Sokl se oblaže pločama pranog kulira ili se reljefnom obradom žbuke izdvaja od obrade na katovima. Prozorske klupčice su od kamena.

BRAVARIJA

Ograde na lođama, terasama i stubištima su od čeličnih «inox» cijevnih profila. Sve ograde su visine 1,0 m od gotovog poda.

LIMARIJA

Sva limarija je od pocinčanog lima. Krovni žljebovi i odvodne vertikale se premazuju «primerom» i liče uljanom bojom. Odvodne vertikale na visini od 150 cm od pločnika prelaze u ljevanoželjezne cijevi.

UREĐENJE OKOLIŠA

Parkiranje automobila riješeno je na parkiralištima uz rubove građevinske čestice sa osiguranih ukupno jedanaest parkirnih mjesta za devet stambenih jedinica. Parkirne i prometne površine obložiti predgotovljenim betonskim elementima (tlakovcima) ili asfaltirati. Okoliš objekta će se humusirati i zatravniti te mjestimično zasaditi grmolikom vegetacijom autohtonih vrsta
Okolo objekta su pločnici a denivelaciju terena riješiti podzidama od kamena visine do max.1 metra.

PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE

Projektirani vijek predmetne građevine je 120 godina.

UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

Redoviti pregled krovišta jedanput godišnje i zamjena dotrajalog pokrova (crijepa) kao i oštećene limarije. Redoviti pregled pročelja i toplinske zaštite te popravak oštećenih dijelova. Redoviti pregled instalacija vode, struje, vanjskih priključaka, okana i slivnika. Redovito higijensko sanitarno održavanje (završne obrade zidova , zamjene keram. pločica i sl.).
Pregled građevinske stolarije i bravarije te zamjena brtvi na svim vanjskim elementima za zatvaranje otvora. Redovito održavanje parkirališta, vanjskih prometnica, zelenih površina i prostora za odlaganje smeća.